Wie is Jezus?


Jesaja 53

Wie heeft onze prediking geloofd,
en aan wie is de arm van de Heer openbaard?
Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,
als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet;
als we Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
Hij was veracht, onwaardig onder de mensen,
een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen,
ons leed heeft Hij gedragen.
Wij hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt,
maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.
Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen,
en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?
Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem
geweest.
Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld,
en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest,
omdat Hij geen onrecht gedaan heeft
en geen bedrog in Zijn mond geweest is.

Maar het behaagde de Heere om Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem
ziek gemaakt.
Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,
zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;
het welbehagen van de Heere zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
Om moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien,
Hij zal verzadigd worden.
Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen
rechtvaardig maken,
want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
Daarom zal Ik Hem veel toedelen,
en machtigen zal Hij verdelen als buit,
omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,
onder de overtreders is geteld,
omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft
en voor overtreders gebeden heeft.


Klik Hier voor 100 namen van Jezus.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Lezers van dit Blog